Trybunał Stanu

tdu.com.pl

Trybunał Stanu jest konstytucyjnym organem władzy sądowniczej w Polsce, pozostającym jednakże poza systemem sądów, podobnie jak Trybunał Konstytucyjny. Egzekwuje on odpowiedzialność najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania. W skład Trybunału Stanu wchodzą: przewodniczący, którym jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, dwóch zastępców przewodniczącego oraz 16 członków. Zastępców przewodniczącego oraz członków Trybunału Stanu wybiera Sejm na czas swojej czteroletniej kadencji, na swym pierwszym posiedzeniu.

Wybierani są oni spoza grona posłów i senatorów, a dodatkowo co najmniej połowa członków Trybunału Stanu oraz zastępcy przewodniczącego muszą mieć kwalifikacje sędziowskie. Przed Trybunałem Stanu mogą zostać postawieni: Prezydent, Prezes Rady Ministrów, członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, posłowie i senatorowie. O postawieniu przed Trybunałem Stanu decydują: Zgromadzenie Narodowe, Sejm i Senat. Wyrok wydany przez Trybunał Stanu jest ostateczny, wobec osoby skazanej nie można zastosować ułaskawienia.

bhp gliwice zwrot prowizji z banku