Sąd garnizonowy

www.domoweaudio.net.pl

Zgodnie z postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sądownictwo wojskowe, tak jak sądownictwo powszechne, podlega zasadzie instancyjności. Dlatego powołane zostały do życia wojskowe sądy garnizonowe i wojskowe sądy okręgowe.

Wojskowy sąd garnizonowy jest odpowiednikiem sądu rejonowego w sądownictwie powszechnym. Jest on sądem orzekającym w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które ustawa przekazuje do właściwości innych sądów.

W szczególności wojskowe sądy garnizonowe rozpoznają w pierwszej instancji sprawy o wykroczenia popełnione przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, jak również żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków ich personelu cywilnego, jeśli popełnione zostały w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, o ile oczywiście ustawa lub umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowi inaczej. Sądy garnizonowe rozpoznają także zażalenia od orzeczeń i zarządzeń wydanych w postępowaniu przygotowawczym przez prokuratora wojskowego lub inne upoważnione organy wojskowe.

Wojskowe sądy garnizonowe tworzy i znosi, w drodze rozporządzenia, Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Minister Obrony Narodowej określa także siedziby i obszary działania sądów garnizonowych, a kierując się zasadą dostępności do sądu może tworzyć i znosić wydziały zamiejscowe wojskowych sądów garnizonowych.

specjaliści od prawa gospodarczego, prawo gospodarcza prawnik Poznań w Poznaniu Darmowyprawnik.eu – antywindykacja