Innowacyjność

www.wowdevshop.com

Innowacyjność polega na tworzeniu czegoś całkowicie nowego – od podstaw lub na bazie istniejących produktów. Jest to proces opierający się na istniejących zasobach, przekształcający je w nowe idee i struktury. Niektórzy badacze określają innowacje jako zastosowanie nowo zdobytej wiedzy w produkcji.

Pojęcie innowacji pochodzi od łacińskiego słowa innovare. Zostało ono opisane i wprowadzone do ekonomii przez Josepha Schumpetera w 1934 roku. Wyróżnił on w swoich pracach pięć kategorii innowacji.

Pierwszą jest wprowadzenie nowych produktów. Drugą wprowadzenie nowych metod produkcji. Trzecią otwarcie nowych rynków zbytu.

Czwartą kształtowanie nowych źródeł dostaw surowców. Ostatnią kategorią jest tworzenie nowych struktur rynkowych. W dzisiejszych czasach pojęcie innowacyjności jest rozpatrywane szerzej.

Dotyczy nie tylko tworzenia nowych produktów i usprawniania istniejących funkcjonalności. Dziś innowacyjność obejmuje procesy i metody marketingowe, organizację działania przedsiębiorstwa, organizację miejsc pracy, a nawet organizację stosunków przedsiębiorstwa z otoczeniem.

Najlepsze na rynku rozcieńczalniki do farb od producenta rozcieńczalników. fire protection